Bruksvilkår

Juridisk informasjon og merknader

Webstedets eier; Avtale om bruksvilkår

Disse vilkårene for bruk («bruksvilkårene») gjelder for AHA Eiendoms websted www.camptrondheim.no og alle tilknyttede steder som er koblet til www.camptrondheim.no av AHA Eiendom, partnere og underselskaper

VED Å BRUKE WEBSTEDET GODTAR DU DISSE BRUKSVILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE, KAN DU IKKE BRUKE WEBSTEDET.

AHA Eiendom forbeholder seg retten til skjønnsmessig å endre, legge til eller fjerne deler av disse bruksvilkårene når som helst. Det er ditt ansvar å kontrollere disse bruksvilkårene regelmessig med tanke på endringer. Hvis du fortsetter å bruke webstedet etter at det er kommet endringer, vil det si at du godtar endringene. Så lenge du godtar disse bruksvilkårene, gir AHA Eiendom deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke overførbar og begrenset tillatelse til å gå inn på og bruke webstedet.

Innhold

All tekst, grafikk, brukergrensesnitt, visuelle grensesnitt, bilder, varemerker, logoer, lyder, musikk og datakode (samlebetegnelse «innhold») som omfatter, men som ikke begrenser seg til, designen, strukturen, utvalget, koordineringen, uttrykket og sammensetningen av innhold på webstedet eies, kontrolleres eller er lisensiert til eller av AHA Eiendom. Innholdet er beskyttet av handels-, opphavsretts-, patent- og varemerkelover og diverse andre lover og regler for åndsrett og konkurranselovgivning.

Med mindre det uttrykkelig tillates i disse bruksvilkårene, kan ingen deler av webstedet og intet innhold kopieres, reproduseres, publiseres på nytt, lastes opp, kodes, oversettes, overføres eller distribueres på noen måte (inkludert «speiling») til andre datamaskiner, tjenere, websteder eller andre medier for publisering eller distribuering eller til kommersielle formål, uten at AHA Eiendom uttrykkelig har godkjent dette skriftlig på forhånd.

Du kan benytte informasjonen om AHA Eiendoms produkter og tjenester (for eksempel dataark og lignende materiell) som AHA Eiendom har gjort tilgjengelig med tanke på nedlasting fra webstedet, forutsett at du (1) ikke fjerner noen tilhørende merknader i noen eksemplarer av slike dokumenter, (2) bruker slik informasjon bare til personlige og ikke-kommersielle formål, og at du ikke kopierer til eller laster opp slik informasjon til en datamaskin som er en del av et nettverk, eller kringkaster den i noen medier, (3) ikke endrer på slik informasjon, og (4) ikke gir noen fremstillinger eller ekstra garantier med tilknytning til slike dokumenter.

 

Din bruk av webstedet

Du kan ikke bruke «dypkobling», «sidehenter», «robot», «spider» eller andre automatiske innretninger, programmer, algoritmer eller metoder, eller andre lignende eller tilsvarende manuelle prosesser for å få tilgang til, hente, kopiere eller overvåke noen deler av webstedet eller innholdet. Du kan heller ikke reprodusere eller omgå navigeringsstrukturen eller presentasjonen av webstedet eller noe av innholdet, eller hente eller prøve å hente noe materiell, dokumenter eller informasjon på en måte som ikke er gjort åpent tilgjengelig gjennom webstedet. AHA Eiendom forbeholder seg retten til å nekte all slik aktivitet.

Det er ikke tillatt å oppnå uautorisert tilgang til noen deler av eller funksjoner på webstedet eller andre systemer eller nettverk som er koblet til webstedet eller noen andre AHA Eiendoms-tjenere, eller til andre tjenester som tilbys på eller via webstedet, ved hjelp av hacking, passord-«mining» eller andre ulovlige metoder.

Du kan ikke teste eller skanne svakheter ved webstedet eller noen andre nettverk som er koblet til webstedet, eller overtre sikkerhets- eller autentiseringsvernet på webstedet eller noen andre nettverk som er koblet til webstedet. Du kan ikke reversere oppslag, spore eller prøve å spore noe informasjon om andre brukere av eller besøkende på webstedet eller andre kunder hos AHA Eiendom. Du kan heller ikke utnytte webstedet eller andre tjenester eller informasjon som er tilgjengelig på eller gjennom webstedet, på en måte som søker å avsløre informasjon som omfatter, men som ikke er begrenset til, personlige opplysninger og identifikasjon bortsett fra dine egne opplysninger, slik de presenteres på webstedet.

Du godtar at du ikke kan gjøre noe som belaster infrastrukturen på webstedet eller AHA Eiendoms systemer og nettverk, eller alle systemer og nettverk som er koblet til webstedet eller til AHA Eiendom, uforholdsmessig mye.

Du godtar at du ikke kan bruke noen innretning, programvare eller rutine for å forstyrre eller prøve å forstyrre måten webstedet fungerer på, transaksjoner som foretas på webstedet, eller andres bruk av webstedet.

Du kan ikke forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifiserende elementer for å skjule opprinnelsen til meldinger og andre overføringer du sender til AHA Eiendom på eller gjennom webstedet, eller andre tjenester som tilbys på eller gjennom webstedet. Du kan ikke late som om du er eller representerer noen andre, eller gi deg ut for å være andre personer eller enheter.

Du kan ikke bruke webstedet eller noe av innholdet til formål som er forbudt ved lov eller ikke tillatt gjennom disse bruksvilkårene, eller søke å utføre noen ulovlige handlinger eller andre handlinger som er i strid med AHA Eiendoms eller andres rettigheter.

 

Kjøp; Andre vilkår

Det kan gjelde ekstra vilkår for kjøp av varer og tjenester for bestemte deler eller funksjoner på webstedet, for eksempel konkurranser, kampanjer eller lignende. Med denne henvisningen gjøres disse vilkårene til en del av disse bruksvilkårene. Du godtar å følge slike tilleggsvilkår også der du må oppgi at du er gammel nok til å delta i slike tjenester eller bruke slike funksjoner. Hvis disse bruksvilkårene og vilkårene som er oppgitt for en bestemt del av webstedet eller en tjeneste som tilbys på eller gjennom webstedet, er i strid med hverandre, har sistnevnte vilkår forrang med hensyn til bruken av den bestemte delen av webstedet eller den bestemte tjenesten.

AHA Eiendoms forpliktelser, om noen, med hensyn til sine produkter og tjenester, er bare underlagt avtalene slik de presenteres. Ingenting på dette webstedet skal oppfattes som endringer av disse avtalene.

AHA Eiendom kan foreta endringer av alle produkter og tjenester som tilbys på webstedet, eller av de aktuelle prisene for alle slike produkter eller tjenester når som helst og uten varsel. Materiellet på dette webstedet kan være utdatert med hensyn til produkter og tjenester. AHA Eiendom er ikke forpliktet til å oppdatere slikt materiell på webstedet med hensyn til produkter og tjenester.

Hver enkelt av disse retningslinjene kan endres fra tid til annen, og endringene gjelder fra det øyeblikket de legges ut på webstedet.

 

Koblinger til andre websteder og til AHA Eiendoms websted

Dette webstedet kan inneholde koblinger til webstedet til andre, uavhengige tredjeparter («tilkoblede websteder»). Disse tilkoblede webstedene tilbys bare som hjelpemidler for våre besøkende. Slike tilkoblede websteder er ikke underlagt AHA Eiendoms kontroll, og AHA Eiendom er verken ansvarlig for eller går god for innholdet på slike tilkoblede websteder, inkludert informasjonen og materiellet på slike tilkoblede websteder. Du må foreta en egen, uavhengig vurdering av hvordan du vil forholde deg til webstedene.

 

Garantifraskrivelser

AHA EIENDOM KAN IKKE LOVE AT WEBSTEDET ELLER INNHOLDET, TJENESTENE ELLER FUNKSJONENE ER FEILFRIE ELLER STABILE, AT EVENTUELLE FEIL BLIR RETTET, ELLER AT DIN BRUK AV WEBSTEDET GIR BESTEMTE RESULTATER. WEBSTEDET OG INNHOLDET LEVERES «SOM DET ER» OG «SLIK DET ER TILGJENGELIG». ALL INFORMASJONEN PÅ WEBSTEDET KAN ENDRES UTEN VARSEL. AHA EIENDOM KAN IKKE GARANTERE AT FILER OG ANDRE DATA DU LASTER NED FRA WEBSTEDET, ER FRI FOR VIRUS, INFEKSJON ELLER ANDRE ØDELEGGENDE ELEMENTER. AHA EIENDOM FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT ALLE GARANTIER FOR NØYAKTIGHET, IKKE-LOVSTRIDIGHET, SALGBARHET OG FORMÅLSTJENLIGHET. AHA EIENDOM FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR HANDLINGENE, UTELATELSENE OG OPPTREDENEN TIL EVENTUELLE ANDRE LEVERANDØRER I FORBINDELSE MED ELLER TILKNYTTET DIN BRUK AV WEBSTEDET OG/ELLER NOEN AV AHA EIENDOMS TJENESTER. DU HAR DET FULLE OG HELE ANSVAR FOR DIN BRUK AV WEBSTEDET OG EVENTUELLE TILKOBLEDE WEBSTEDER. DET ENESTE DU KAN GJØRE MOT AHA EIENDOM HVIS DU ER MISFORNØYD MED WEBSTEDET ELLER NOE AV INNHOLDET, ER Å SLUTTE Å BRUKE SIDEN ELLER INNHOLDET. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN ER EN DEL AV AVTALEN MELLOM PARTENE.

Fraskrivelsen ovenfor gjelder alle skader og byrder som forårsakes av manglende ytelse, feil, utelatelser, avbrudd, sletting, defekter, forsinkelser i drift eller overføring, datavirus, kommunikasjonslinjesvikt, tyveri, ødeleggelse, uautorisert tilgang, endring eller bruk, enten med hensyn til kontraktsbrudd, erstatningsansvar, skjødesløshet eller andre handlinger.

AHA Eiendom forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å gjøre følgende: (1) endre, utsette eller avslutte driften av eller tilgangen til webstedet eller deler av webstedet , uansett årsak, (2) endre webstedet eller deler av webstedet og eventuelle tilhørende retningslinjer eller vilkår, og (3) avbryte driften av webstedet eller en del av webstedet på grunn av rutinemessig eller ikke-rutinemessig vedlikehold, feilretting og andre endringer.

 

Ansvarsbegrensning

Med unntak av der det er forbudt ved lov, er ikke AHA Eiendom ansvarlig overfor deg for indirekte, avledede eller tilfeldige tap eller skader, inkludert tapt fortjeneste, selv om AHA Eiendom er blitt informert om faren for slike skader.

Hvis AHA Eiendom, uavhengig av de andre vilkårene i disse bruksvilkårene, viser seg å være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følger av eller på noen måte er knyttet til din bruk av webstedet eller noe av innholdet, skal ikke AHA Eiendoms ansvar overstige den største summen av den samlede abonnementsavgiften eller lignende avgift knyttet til en tjeneste eller funksjon på webstedet som er betalt i løpet av de seks månedene før datoen for første krav mot AHA Eiendom.

 

Erstatningsansvar

Du godtar å frita AHA Eiendom, dets kontorer, direktører, aksjonærer, forgjengere, rettsetterfølgere, ansatte, agenter, datterselskaper og partnere fra ansvar for eventuelle krav, tap, ansvar, fordringer og utgifter (inkludert advokatutgifter) som gjøres mot AHA Eiendom av en annen leverandør på grunn av, som følge av eller i forbindelse med din bruk av webstedet.

 

Brudd på disse bruksvilkårene

AHA Eiendom kan oppgi all informasjon vi har om deg (inkludert identiteten) hvis vi anser at det er nødvendig i forbindelse med etterforskning eller en klage vedrørende din bruk av webstedet, eller for å identifisere, ta kontakt med eller gå til rettslige skritt mot noen som kan skade eller forhindre (både med og uten overlegg) AHA Eiendoms rettigheter eller eiendom, eller rettighetene til besøkende eller brukere på webstedet, inkludert AHA Eiendoms kunder. AHA Eiendom forbeholder seg retten til alltid å kunne oppgi all informasjon som AHA Eiendom mener er nødvendig for å etterkomme aktuelle lover, regler, rettssaker eller forespørsler fra myndighetene. AHA Eiendom kan også oppgi opplysninger om deg når AHA Eiendom finner at aktuelle lover krever eller tillater slik utlevering, inkludert utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner med tanke på beskyttelse mot svindel.

Du erkjenner og godtar at AHA Eiendom kan lagre all overføring og kommunikasjon mellom deg og AHA Eiendom via webstedet eller tjenester som tilbys på webstedet, og kan også utlevere slike data hvis det er påkrevet ved lov eller AHA Eiendom kommer frem til at slik lagring eller utlevering er nødvendig for å (1) etterkomme rettslige prosesser, (2) håndheve disse bruksvilkårene, (3) imøtekomme påstander om at noen slike data krenker andres rettigheter eller (4) beskytte rettighetene, eiendommen og den personlige sikkerheten til AHA Eiendom, dets ansatte, brukere av eller besøkende på webstedet og offentligheten.

Du godtar at AHA Eiendom, etter eget skjønn og uten varsel, kan avslutte din tilgang til webstedet og/eller blokkere din tilgang til webstedet hvis vi kommer frem til at du har brutt disse bruksvilkårene eller andre bestemmelser eller retningslinjer som kan forbindes med din bruk av webstedet. Du godtar også at hvis du bryter noen av disse bruksvilkårene, utgjør det en ulovlig og urettferdig forretningsskikk som gjør ubotelig skade på AHA Eiendom. Økonomiske skader er kanskje utilstrekkelige, og du samtykker i at AHA Eiendom, ved kjennelse eller lovbestemmelse, kan kreve den erstatningen som vi finner nødvendig eller passende under slike forhold. Denne erstatningen kommer i tillegg til annen erstatning som AHA Eiendom kan ha krav på ved lov eller kjennelse.

Du godtar at AHA Eiendom, etter eget skjønn og uten varsel, kan avslutte din tilgang til webstedet av årsaker som omfatter, men som ikke begrenser seg til, (1) forespørsel fra politi eller andre myndigheter, (2) forespørsel fra deg (frivillig sletting av konto), (3) nedleggelse eller endring av materiellet på webstedet eller en tjeneste som tilbys gjennom webstedet, eller (4) uforutsette tekniske problemer.

Hvis AHA Eiendom går til rettslige skritt mot deg som en følge av at du har brutt disse bruksvilkårene, har AHA Eiendom rett til å kreve at du dekker alle rimelige advokathonorarer og saksomkostninger i tillegg til erstatningen som er tilkjent AHA Eiendom. Du godtar at AHA Eiendom ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for å avslutte din tilgang til webstedet, som en følge av brudd på disse bruksvilkårene.

 

Gjeldende lovgivning; Tvisteløsning

Du godtar at alle forhold som har med din tilgang til eller bruk av webstedet, også alle tvister, kommer inn under den gjeldende lovgivningen i Norge. Alle krav i forbindelse med disse bruksvilkårene må fremsettes innen ett (1) år etter at årsaken til kravet oppstod, ellers vil kravet bli avvist. Det kan ikke kreves erstatning for andre skader enn kontantutgifter, bortsett fra at den vinnende part får dekket saksomkostningene og advokathonorarer. Hvis det skulle oppstå uenighet eller en tvist mellom deg og AHA Eiendom på grunn av eller i forbindelse med din bruk av webstedet, skal partene så snart som mulig og i god tro, forsøke å løse tvisten. Hvis vi ikke er i stand til å løse tvisten innen rimelig tid (som ikke overstiger tretti (30) dager), kan en av partene sende tvisten til megling. Hvis tvisten ikke lar seg løse ved megling, kan partene fritt søke å løse tvisten etter gjeldende lovverk.

Ugyldig der den er forbudt

AHA Eiendom administrerer og drifter webstedet www.camptrondheim.no fra Trondheim, Norge. Selv om webstedet er tilgjengelig over hele verden, er det ikke alle funksjoner, produkter og tjenester som blir omtalt, henvist til eller tilbudt på eller gjennom webstedet, som er tilgjengelig for alle overalt, eller som er egnet eller tilgjengelig for bruk utenfor Norge. AHA Eiendom forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å begrense tilgangen til og mengden av alle funksjoner, produkter eller tjenester overfor alle personer eller geografiske områder. Alle tilbud på et produkt, en funksjon eller tjeneste på webstedet er ugyldig der det er forbudt. Hvis du velger å gå inn på webstedet utenfor Norge, gjør du det på eget initiativ og er fullt ut ansvarlig for at du følger alle relevante lokale lover.

Annet

Du kan ikke bruke, eksportere eller eksportere på nytt noe innhold eller en kopi eller tilpasning av slikt innhold, eller et produkt eller en tjeneste som tilbys på webstedet, som er i strid med gjeldende lover og regler.

Hvis noen av vilkårene i disse bruksvilkårene av en rettsinstans eller annen kompetent jurisdiksjon anses å være ugyldige eller umulige å håndheve, skal disse vilkårene begrenses eller fjernes i så liten grad som mulig, og erstattes med et gyldig vilkår som på best mulig måte ivaretar hensikten i disse bruksvilkårene, slik at disse bruksvilkårene fortsatt er gyldige. Disse bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og AHA Eiendom med hensyn til din bruk av webstedet. Alle andre skriftlige eller muntlige avtaler eller overenskomster som tidligere fantes mellom deg og AHA Eiendom i så henseende, erstattes og kanselleres herved. AHA Eiendom godtar ingen motforslag til disse bruksvilkårene. Slike tilbud avvises herved kategorisk. Hvis AHA Eiendom ikke insisterer på eller håndhever disse bruksvilkårene strengt, skal det ikke forstås dit hen at AHA Eiendom fraskriver seg noen vilkår eller rett til å håndheve disse bruksvilkårene. Ingen handlinger mellom deg og AHA Eiendom eller en annen part skal kunne endre på noen av vilkårene i disse bruksvilkårene. Disse bruksvilkårene skal ikke fortolkes slik at de tildeler rettigheter eller kompensasjon til tredjeparter.

 

Tilbakemelding og informasjon

Ingen tilbakemelding du gir på dette webstedet behandles fortrolig. AHA Eiendom står fritt til å bruke slik informasjon ubegrenset.

 

Retningslinjer for personvern

Personvernet ditt er viktig for AHA Eiendom. Derfor har vi utarbeidet retningslinjer for personvern som dekker hvordan vi samler inn, bruker, videreformidler, overfører og lagrer informasjonen din.

Se link til Personvernerklæring her: